top of page
Принципи
Construction worker

1. Притежаваме капацитета да работим годишно до три проекта едновременно, прилагайки подхода на хоризонтална диверсификация (при който предоставяме нови и взаимосвързани услуги, с цел задоволяване на допълнителни и специфични потребности на клиентите ни).

2. Никога не разчитаме само на един източник на финансови постъпления, с който да бъдем ангажирани. Един проект за изпълнение, не надвишава ⅓ от ангажиментите ни за годината.

3. Съчетаваме баланса на предоставяне на услуги в строителството, с притежаването на собствени инвестиционни проекти от добре селектирани имоти, извършваме собствена развойна дейност и иновации в областтна на системната интеграция за умен дом, умни системи за автоматизация на сгради, технологии, комуникация и роботизация, прилагайки подхода на концентрична диверсификация (при който разширяваме листа с нови и комплексно свързани услуги, с цел оползотворяване на потенциала, с който разполагаме, като система от ресурси).

bottom of page