top of page

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 95/46/ЕО и ЗЗЛД, “ЛЕМУИЛ” ЕООД е Администратор (data controller) на лични данни (GDPR).

1. Принципи, свързани с обработването на лични данни

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

“ЛЕМУИЛ” ЕООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, съблюдава стриктно прилагането на дефинираните основни принципи, които гарантират правото на защита на личните данни.

 

1.1. Свеждане на данните до минимум

“ЛЕМУИЛ” ЕООД се придържа към спазването на принципа, свързан със свеждане на данните до минимум.

 

1.2. Криптиране

“ЛЕМУИЛ” ЕООД използва за поддръжката на сайта си (lemuel.bg), криптиран SSL серитфикат/протокол за сигурност (https).

 

1.3. Право на информация на субектите

“ЛЕМУИЛ” ЕООД не извършва автоматизирано профилиране за посетителите и потребителите на сайта си (lemuel.bg).

 

1.4. Право на достъп

“ЛЕМУИЛ” ЕООД гарантира правото на достъп на субектите - посетителите и потребителите на сайта си (lemuel.bg), да получат потвърждение, дали се обработват техни лични данни, и ако е така - да получат достъп до тях.

 

1.5. Право на коригиране

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да коригира без нужно забавяне неточности в личните данни, свързани с него, в случай на наличие на такива, както и непълните лични данни да бъдат попълнени, включително, чрез добавяне на декларация.

 

1.6. Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”)

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора по всяко време да заличи негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискването на закона. 

 

2. Идентификатори и специфични признаци за физическите лица.

 

2.1. “ЛЕМУИЛ” ЕООД не събира и не обработва за посетителите и потребителите на сайта си (lemuel.bg) лични данни от тип “идентификатори” - егн, име и др., или тип “специфични признаци” или тяхна комбинация за определяне - физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност, както и не идентифицира субектите.

 

2.2. “ЛЕМУИЛ” ЕООД не обработва информация за посетителите и потребителите на сайта си (lemuel.bg), с цел да бъдат оценени, анализирани или контролирани физическите лица и в резултат от чието обработване да бъде оказано въздействие върху правата и интересите им.

bottom of page